สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯราว 80 กิโลเมตร ในราวปี พุทธศักราช 2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองดำเนินสะดวก ระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวก กับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยาง และมีคลองซอยเล็กๆ มากมาย ทำให้ชาวบ้านในราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถติดต่อกันทางน้ำได้สะดวก ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในภาพของตลาดลอยน้ำที่คราคร่ำไปด้วยเรือพายลำย่อม บรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวน ใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในยามที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจหลัก ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต และการค้าขายในตลาดน้ำแห่งแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

การจัดการเกี่ยวกับตารางเก็บข้อมูล
                ในฐานข้อมูลที่สร้างด้วยโปรแกรม MS Access ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ใน ตาราง หรือ Table โดยตารางจะมีการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น เขตข้อมูล หรือ field ซี่งจะเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตามชนิดที่กำหนด และเก็บข้อมูลเรียงลำดับตาม ระเบียน หรือ record โดยข้อมูลของสิ่งของชิ้นเดียวกันจะอยู่ในระเบียนเดียวกัน และต่างระเบียนกับข้อมูลของสิ่งของต่างชิ้นกัน โดยลักษณะของตารางเมื่อแสดงข้อมูลจะมีลักษณะทำนองเดียวกับแผ่นงานในโปรแกรมตารางทำงาน คือ เรียงเป็นสดมภ์และแถว โดยข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลจะเรียงตามแนวสดมภ์(แนวตั้ง)และข้อมูลในแต่ละระเบียนจะเรียงในแนวแถว(แนวนอน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น